.: محسن سمسارپور :.

وب سایت شخصی محسن سمسارپور

مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) چیست؟ | 12 تیر 1397