.: محسن سمسارپور :.

وب سایت شخصی محسن سمسارپور

هوشمندسازی مدارس چیست؟ | 22 مهر 1397مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) چیست؟ | 12 تیر 1397تلنگر | فیلم بی نظیر از زنبور عسل | 6 بهمن 1393فناوری | 25 بهمن 1392