آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 42
اعضا: 48
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/1
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/08
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/09
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1/06
تعداد موضوعات هر عضو: 0/88
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/21
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: karait
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 10/42%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: معماری داده (پایگاه داده) (با 9 ارسال , 5 موضوع)
برترین معرف‌ها: mohsen (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
آموزش پایگاه داده - دکتر حق جو - صوتی و تصویری (3 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه دوم (2 پاسخ)
کلیه مطالب درس چهارم (1 پاسخ)
لینک گروه تلگرام درس سیستم های خبره (1 پاسخ)
فیلم آموزشی کار با SQL (1 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه دوم (1 پاسخ)
کلیه مطالب درس اول (0 پاسخ)
کلیه دانشجویان مهرالبرز به مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند (0 پاسخ)
اطلاعیه وام شهریه نیمسال اول سال تحصلی 95-1394 (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه اول (0 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه اول (0 پاسخ)
آموزش پایگاه داده - دکتر حق جو - صوتی و تصویری (262 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (167 بازدید)
کلیه مطالب درس هفتم (151 بازدید)
فیلم آموزشی کار با SQL (142 بازدید)
کلیه مطالب درس دوم (142 بازدید)
کلیه دانشجویان مهرالبرز به مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند (140 بازدید)
معرفی دانشجویان از زبان خودشان (139 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (132 بازدید)
اطلاعیه وام شهریه نیمسال اول سال تحصلی 95-1394 (131 بازدید)
فایل های صوتی جلسه اول (126 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (125 بازدید)
کلیه مطالب درس چهارم (118 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (115 بازدید)
کلیه مطالب درس ششم (114 بازدید)
لینک گروه تلگرام درس سیستم های خبره (113 بازدید)